[db:头部]:Hậu Giang nâng cao hiệu quả tuyên truyề

- Biên tập. :admin -

[db:头部]:Hậu Giang nâng cao hiệu quả tuyên truyề

Hội nghị đánh giá, công tác triển khai thực hiện Chỉ thị 17 được thực hiện nghiêm túc; hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền miệng từng bước đi vào nền nếp, góp phần quan trọng trong thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị ở địa phương. Tuy nhiên, công tác này còn hạn chế, nhất là tuyên truyền khô cứng, rập khuôn, tính thuyết phục chưa cao. Trên cơ sở đó, hội nghị đề ra bảy giải pháp thực hiện trong thời gian tới, trong đó, cần xây dựng đội ngũ báo cáo viên các cấp có bản lĩnh chính trị, có năng lực, trình độ và tâm huyết với công việc. Đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức tuyên truyền miệng từ tỉnh đến cơ sở theo hướng phát huy dân chủ, tăng cường đối thoại, thông tin hai chiều. Thông tin và định hướng kịp thời những vấn đề nóng, bức xúc, dư luận đang quan tâm, góp phần tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng trong Đảng, sự đồng thuận trong toàn xã hội…

PV

Anh sẽ thích bài này? You'll like the following article.